پیغام خطا

Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser() (خط 70 از /home/razavimet2/domains/razavimet.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).
چاپ

 

عنوان خدمت

شناسه خدمت

بستر ارائه خدمت

1

ارائه گزارش های اقلیم شناسی خشکسالی

۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۰

http://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/internet.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/application.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/email.jpg

 

جزییات خدمت

شناسه خدمت

سئوالات متدوال

راهنمای خدمت

مسئولین مرتبط:

آقای سیدجواد رسولی

33822306-8  داخلی145

ایمیل: 

sjrasooli@gmail.com

بیانیه سطح توافق

نظر سنجی

شکایت

دسترسی به خدمت از طریق درگاه مدیریت خدمات دولتی

2

ارائه گزارش های اقلیم شناسی
در حوزه های هواشناسی ، کشاورزی ، هیدرولوژی ، اقتصادی و اجتماعی

۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۱

http://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/internet.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/application.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/email.jpg

 

جزییات خدمت

شناسه خدمت

سئوالات متدوال

راهنمای خدمت

مسئولین مرتبط

 

آقای سیدجواد رسولی

33822306-8  داخلی145

ایمیل:

sjrasooli@gmail.com

بیانیه سطح توافق

نظر سنجی

شکایت

دسترسی به خدمت از طریق درگاه مدیریت خدمات دولتی

3

پیش
بینی هواشناسی آب شناسی

۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۲

http://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/internet.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/application.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/email.jpg

 

جزییات خدمت

شناسه خدمت

سئوالات متدوال

راهنمای خدمت

مسئولین مرتبط

خانم آهنگرزاده

33822306-8 داخلی134

33822500

ایمیل:

zahraahangar56@yahoo.com

 

بیانیه سطح توافق

نظر سنجی

شکایت

دسترسی به خدمت از طریق درگاه مدیریت خدمات دولتی

4

پیش بینی هواشناسی هوانوردی

۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۴

http://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/internet.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/application.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/email.jpg

 

جزییات خدمت

شناسه خدمت

سئوالات متدوال

راهنمای

خدمت

مسئولین مرتبط

 

خانم آهنگرزاده

33822306-8 داخلی130

33822500

ایمیل:

zahraahangar56@yahoo.com

بیانیه سطح توافق

نظر سنجی

شکایت

دسترسی به خدمت از طریق درگاه مدیریت خدمات دولتی

5

پیش بینی هواشناسی کشاورزی

۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۵

http://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/internet.jpg134http://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/application.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/email.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/sms.jpg

 

جزییات خدمت

شناسه خدمت

سئوالات متدوال

راهنمای خدمت

مسئولین مرتبط

خانم سعیده گوزه گران

33822306-8داخلی 142

ایمیل:

Saeedeh_kouzehgaran@yahoo.com

 

بیانیه سطح توافق

نظر سنجی

شکایت

دسترسی به خدمت از طریق درگاه مدیریت خدمات دولتی

6

پیش بینی هواشناسی جاده ای

۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۷

http://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/internet.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/application.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/email.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/sms.jpg

 

جزییات خدمت

شناسه خدمت

سئوالات متدوال

راهنمای خدمت

مسئولین مرتبط

 

خانم آهنگرزاده

33822306-8 داخلی130

33822500

ایمیل:

zahraahangar56@yahoo.com

بیانیه سطح توافق

نظر سنجی

شکایت

دسترسی به خدمت از طریق درگاه مدیریت خدمات دولتی

7

اطلاع رسانی وضع آب و هوا

۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۹

http://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/internet.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/gooya.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/application.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/email.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/sms.jpg

 

جزییات خدمت

شناسه خدمت

سئوالات متدوال

راهنمای خدمت

مسئولین مرتبط

 

خانم ساراحکمی

33822306-8 داخلی130

33822500

ایمیل:

shokmi66@gmail.com

بیانیه سطح توافق

نظر سنجی

شکایت

دسترسی به خدمت از طریق درگاه مدیریت خدمات دولتی

8

پیش
بینی هواشناسی آلودگی هوا و گرد و خاک

 

۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۳

http://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/internet.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/application.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/email.jpg

 

جزییات خدمت

شناسه خدمت

سئوالات متدوال

راهنمای خدمت

مسئولین مرتبط

آقای علی الهی گل

33822306-8 داخلی152

ایمیل:

Ali_Elahi_m@yahoo.com

 

بیانیه سطح توافق

نظر سنجی

شکایت

دسترسی به خدمت از طریق درگاه مدیریت خدمات دولتی

9

ارائه آمار و اطلاعات حاصل از
تحلیل داده های هواشناسی

۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۶

http://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/internet.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/application.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/email.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/sms.jpg

 

جزییات خدمت

شناسه خدمت

سئوالات متدوال

راهنمای خدمت

مسئولین مرتبط

خانم تکتم گلمکانی

33822306-8 داخلی144

ایمیل:

t_golmakani@yahoo.com

 

بیانیه سطح توافق

نظر سنجی

شکایت

دسترسی به خدمت از طریق درگاه مدیریت خدمات دولتی

10

پیش بینی هواشناسی دریایی و
اقیانوس شناسی

۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۸

http://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/internet.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/application.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/email.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/sms.jpg

 

جزییات خدمت

شناسه خدمت

سئوالات متدوال

راهنمای خدمت

مسئولین مرتبط

 

خانم آهنگرزاده

33822306-8 داخلی130

33822500

ایمیل:

zahraahangar56@yahoo.com

بیانیه سطح توافق

نظر سنجی

شکایت

دسترسی به خدمت از طریق درگاه مدیریت خدمات دولتی