پیغام خطا

Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser() (خط 70 از /home/razavimet2/domains/razavimet.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).
چاپ

 

عنوان خدمت

شناسه خدمت

بستر ارائه خدمت

1

ارائه گزارش های اقلیم شناسی خشکسالی

۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۰

http://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/internet.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/application.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/email.jpg

 

جزییات خدمت

شناسه خدمت

سئوالات متدوال

راهنمای خدمت

مسئولین مرتبط

بیانیه سطح توافق

نظر سنجی

شکایت

دسترسی به خدمت از طریق درگاه مدیریت خدمات دولتی

2

ارائه گزارش های اقلیم شناسی
در حوزه های هواشناسی ، کشاورزی ، هیدرولوژی ، اقتصادی و اجتماعی

۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۱

http://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/internet.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/application.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/email.jpg

 

جزییات خدمت

شناسه خدمت

سئوالات متدوال

راهنمای خدمت

مسئولین مرتبط

بیانیه سطح توافق

نظر سنجی

شکایت

دسترسی به خدمت از طریق درگاه مدیریت خدمات دولتی

3

پیش
بینی هواشناسی آب شناسی

۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۲

http://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/internet.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/application.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/email.jpg

 

جزییات خدمت

شناسه خدمت

سئوالات متدوال

راهنمای خدمت

مسئولین مرتبط

بیانیه سطح توافق

نظر سنجی

شکایت

دسترسی به خدمت از طریق درگاه مدیریت خدمات دولتی

4

پیش بینی هواشناسی هوانوردی

۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۴

http://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/internet.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/application.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/email.jpg

 

جزییات خدمت

شناسه خدمت

سئوالات متدوال

راهنمای

خدمت

مسئولین مرتبط

بیانیه سطح توافق

نظر سنجی

شکایت

دسترسی به خدمت از طریق درگاه مدیریت خدمات دولتی

5

پیش بینی هواشناسی کشاورزی

۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۵

http://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/internet.jpg134http://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/application.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/email.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/sms.jpg

 

جزییات خدمت

شناسه خدمت

سئوالات متدوال

راهنمای خدمت

مسئولین مرتبط

بیانیه سطح توافق

نظر سنجی

شکایت

دسترسی به خدمت از طریق درگاه مدیریت خدمات دولتی

6

پیش بینی هواشناسی جاده ای

۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۷

http://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/internet.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/application.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/email.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/sms.jpg

 

جزییات خدمت

شناسه خدمت

سئوالات متدوال

راهنمای خدمت

مسئولین مرتبط

بیانیه سطح توافق

نظر سنجی

شکایت

دسترسی به خدمت از طریق درگاه مدیریت خدمات دولتی

7

اطلاع رسانی وضع آب و هوا

۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۹

http://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/internet.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/gooya.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/application.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/email.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/sms.jpg

 

جزییات خدمت

شناسه خدمت

سئوالات متدوال

راهنمای خدمت

مسئولین مرتبط

بیانیه سطح توافق

نظر سنجی

شکایت

دسترسی به خدمت از طریق درگاه مدیریت خدمات دولتی

8

پیش
بینی هواشناسی آلودگی هوا و گرد و خاک

 

۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۳

http://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/internet.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/application.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/email.jpg

 

جزییات خدمت

شناسه خدمت

سئوالات متدوال

راهنمای خدمت

مسئولین مرتبط

بیانیه سطح توافق

نظر سنجی

شکایت

دسترسی به خدمت از طریق درگاه مدیریت خدمات دولتی

9

ارائه آمار و اطلاعات حاصل از
تحلیل داده های هواشناسی

۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۶

http://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/internet.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/application.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/email.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/sms.jpg

 

جزییات خدمت

شناسه خدمت

سئوالات متدوال

راهنمای خدمت

مسئولین مرتبط

بیانیه سطح توافق

نظر سنجی

شکایت

دسترسی به خدمت از طریق درگاه مدیریت خدمات دولتی

10

پیش بینی هواشناسی دریایی و
اقیانوس شناسی

۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۸

http://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/internet.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/application.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/email.jpghttp://portal.golestanmet.ir/wp-content/uploads/2020/04/sms.jpg

 

جزییات خدمت

شناسه خدمت

سئوالات متدوال

راهنمای خدمت

مسئولین مرتبط

بیانیه سطح توافق

نظر سنجی

شکایت

دسترسی به خدمت از طریق درگاه مدیریت خدمات دولتی