پیغام خطا

Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser() (خط 70 از /home/razavimet2/domains/razavimet.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).
چاپ

 

به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان خراسان رضوی، دکتر محسن عراقی زاده در گفت و گو با رسانه قدس آنلاین عنوان کرد: زمانی که بحران هایی مانند سیل رخ می دهد معمولا انتقادها متوجه هواشناســی اســت که چرا اطلاع رســانی بهنگامی نداشته است در حالیکه مــا هــر روز برای پنــج روز آینده حتــی برای یک هفتــه آینده هم پیش بینی ارائه می کنیم و اگر به اتفاق خاصی در پیش بینی ها برســیم فوری اطلاع رســانی را بــه دســتگاه های ذیربط انجام می دهیــم، بــه خصوص در بحــث بارندگی های شدید و سیل آسا که احتمال خسارت وجود دارد.

وی ادامه داد: متولی سیل در کشور وزارت نیرو و در استان شرکت آب منطقه ای اســت. در بســیاری از حــوادث سیل و سیلاب ها، زودتر از بقیه ارگان ها به آنها اطلاع رســانی و میزان بارندگــی و حجم بارش را اعلام می کنیم. آنها با توجه به اطلاعاتی که خودشــان در حوزه سدها، بندها و کانالهای انتقال آب دارنــد ایــن حجم از بارندگی را برنامه ریــزی می کننــد. غیر از شرکت آب منطقه ای، به استانداری، ستادهای مدیریت بحــران، فرمانداری ها، راهداری، پلیس راه، اورژانــس، شــهرداری ها، هــلال احمــر، ائمــه جمعــه و همــه دســتگاه های اجرایــی ذیربــط اطلاع رسانی می کنیم.

وی تصریح کرد: یکی از تجهیزاتی که در پیش بینی های هواشناسی بسیار موثر است و صحت این پیش بینی ها را به میزان زیادی افزایش می دهد که ما در خراسان رضــوی نداریــم رادار هواشناســی اســت. در کل کشور فقط 9 استان رادار دارند. در این استان با توجه به حجم مسافر و شرایط اقلیمی خاصی کــه دارد از 15 ســال پیــش اقدام کار رادار شــروع شده اما همچنان معطل است. زمین سایت رادار در ارتفاعات خواجه مراد جانمایی شــده و برخی کارهــای زیربنایــی را انجام داده ایــم اما به خاطر مشکلات مالی کار ساختمان سازی و تأسیسات آن نیمه تمام مانده اســت.

دکتر عراقی زاده درخصوص جایگاه تجهیزات فرودگاهی خراسان رضوی اظهار داشت: خوشــبختانه سیســتم RVR کــه در واقــع جــزو تجهیــزات فرودگاهــی مهــم هواشناســی اســت در اســفند ســال گذشــته با کمــک ریاست ســازمان هواشناســی کشــور از تهــران تأمین و خریداری و در اردیبهشــت ماه امســال راه اندازی شد.

وی یکی از بحث هایی که موجب نگرانی فزاینده فعالان محیط زیست شده را تخریب ارتفاعات اطراف مشهد به ویژه در قسمت جنوب عنوان کرد و افزود: هر گونه تخریب محیط زیست اثــرات منفــی خــود را نشــان می دهد. بحث تخریب ارتفاعات اطــراف مشــهد بــرای ســاخت و ســاز و فعالیت هــای عمرانی نیز دستکاری بشر در اقلیم و محیط زیست است و بدون تردید روی پارامترهــای هواشناســی تأثیــر دارد. ایــن کوه هــا و ارتفاعــات بــه مثابــه ریه های تنفسی شهر مشهد هستند و به گردش جریان هوا کمک میکنند و در نتیجه از بین بردن آنها یا ساخت و ساز در اطراف آنها روند چرخش باد و گردش هوا در شهر را از بین می برد.

شایان ذکر است، در این مصاحبه موضوعات آب و هوایی و مشکلات هواشناسی در سطح استان خراسان رضوی، کم آبی و خشکسالی، باروری ابرها، توسعه ایستگاه های هواشناسی و ... بررسی و راهکار های اجرایی آنها مطرح گردید.