پیغام خطا

Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser() (خط 70 از /home/razavimet2/domains/razavimet.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).
چاپ

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی ،خانم دکترصالح نیا گفت: خشکسالی اختلالی موقتی در یک منطقه است که تقریباً در تمام مناطق آب و هوایی (خشک و مرطوب) رخ می دهد. یکی از ضرورت ها در زمینههای شناخت بهتر این پدیده، آگاهی از رفتار پدیده، روند تغییرات آن و در نهایت پیش بینی آن است. در این پژوهش بمنظور پایش و پیش بینی این پدیده در حوضه ی آبریز کشف رود، از داده های دو ایستگاه سینوپتیک مشهد و گلمکان، دو ایستگاه هیدرومتری کارده و موشنگ، داده های تحلیل مجدد اگمرا، مدل های CMIP5 و مدل عددی RCA4 استفاده شد. در ابتدا بمنظور بررسی توانمندی داده های اگمرا، همبستگی داده های بارش ماهانه ی اگمرا با دو ایستگاه سینوپتیک در دوره ی2010-1987محاسبه شد. نتایج نشان داد که با همبستگی بالای 85 درصد، داده های اگمرا را می توان در محاسبات خشکسالی بکاربرد. خشکسالی های هواشناسی با استفاده از هشت شاخص بر پایه ی بارش یعنی شاخص های SPI، PN، DI، ZSI،RAI ،EDI ، CZI وMCZI بر روی داده های اگمرا و ایستگاهی بمنظور پایش خشکسالی محاسبه شد. نتایج نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد، روند تغییرات خشکسالی توسط داده های اگمرا با داده های ایستگاهی دارای روند تقریباً یکسانی (r>0.86) است. در مرحله ی بعد شاخص های هواشناسی SPI،RAI ،EDI ، CZI، ZSI، PDSI، KBDI، SPEI، RDI و شاخص های کشاورزی ARI، ETDI و شاخص های هیدرولوژیکی SWSI و SDI توسط سامانه ی توسعه یافته در این مطالعه در دوره ی 2016-1987 موردمحاسبه و ارزیابی قرارگرفتند. شدت و مدت خشکسالی های بوقوع پیوسته برای تمامی شاخص ها مورد محاسبه قرارگرفت. نتایج این ارزیابی ها نشان داد بیشتر شاخص های مورد بررسی شدیدترین خشکسالی ها را در دو سال 2001 و 2008 نشان دادند. تفاوت شاخص ها در ارائه ی شدت و طول مدت خشکسالی های بوقوع پیوسته است. در مرحله ی پیش بینی 3 مدل CMIP5 (GFDL-ESM2M، EC-EARTH و CNRM-CM5) تحت دو سناریوی RCP4.5 و RCP8.5 با مدل پیش بینی عددی RCA4 و با دقت های 44/0 و 22/0 درجه در دوره ی صحت سنجی (2016-2006) برای داده های بارش ماهانه موردبررسی قرارگرفتند. نتایج نشان داد که مدل EC-EARTH با دقت 44/0 درجه تحت سناریوی RCP4.5 بهترین مدل با همبستگی 53/0 و 55/0 در سطح اطمینان 99/0 درصد به ترتیب در دو ایستگاه مشهد و گلمکان می باشد. در مرحله ی کالیبراسیون با اعمال ضریب اصلاحی، همبستگی مدل مذکور به ترتیب برای دو ایستگاه به 62/0 و 65/0 ارتقاء یافت. سپس حوضه  با توجه به مدل گردش عمومی انتخابی و با دقت 44/0 به 6 شبکه تقسیم شد. مقادیر شاخص SPI برای پیش بینی سی ساله ی آینده (2047-2018) محاسبه شد. نتایج خشکسالی در کل منطقه حکایت از کاهش شدت خشکسالی ها در مقایسه با سی ساله ی پایه است.