پیغام خطا

Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser() (خط 70 از /home/razavimet2/domains/razavimet.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).
چاپ

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی ،آقای دکتر رسولی گفت:در سال‌هاي اخير مدل‌سازی عملکرد گياهان، مورد توجه بسياري از محققين قرار گرفته و پیش‌بینی صحیح عملکرد محصول در مدیریت مناسب سیستم‌های اقتصادی و زراعی باعث کاهش هزينه‌هاي اجرايي می‌گردد. مدل‌سازي آماري و پيش‌بيني عملكرد کلزا در استان و شهرستان‌های خراسان رضوی در طی دوره زراعی سال‌های 79-1378 الی 93-1392 انجام شد. تاریخ کاشت بر اساس دمای مطلوب زمان کاشت و احتمال وقوع 75% به کمک فرمول ویبول تعیین شد. شروع و خاتمه مراحل فنولوژی کلزا با درجه روز رشد (GDD) معینی برای هر مرحله محاسبه شد. با استفاده از روش همبستگی، مدل‌های چند متغیره بین عملکرد سالانه کلزا و متغیرهای مستقل برای هر مرحله فنولوژيكي و کل فصل رشد کلزا تعیین شد. مدل برتر با توجه به مقادير ضريب تعيين R2 و جذر میانگین مربعات خطا (RMSE) انتخاب شد. خطاي مدل‌ها ارزیابی و مدل انتخابی صحت‌سنجی و ضریب تصحیح محاسبه و در مدل اعمال گردید. در استان و هریک از شهرستان‌های استان مدل پیش‌بینی عملکرد تعیین شد. نتایج نشان داد که مدل پیش‌بینی در شهرستان تربت حیدریه بر اساس مجموع ساعات آفتابی با رابطه مثبت در مرحله سبزشدن بود و 52 درصد تغييرات عملكرد محصول در فصل شامل شد. در شهرستان سبزوار بر اساس مطلق بیشترین دما و مجموع کمبود فشار بخار آب  با رابطه منفی و مجموع تبخير و تعرّق با رابطه مثبت در کل دوره رشد بود و 85 درصد تغييرات عملكرد محصول در طی دوره رشد نشان داد. در شهرستان مشهد مدل پیش‌بینی بر اساس ميانگين دماي حداكثر روزانه و مجموع بارش با رابطه مثبت در کل دوره رشد بود و 8/86 درصد تغييرات عملكرد محصول را شامل گردید. نتیجه اینکه با متغیر‌های ميانگين تبخير و تعرّق، حداکثر مطلق سرعت باد با رابطه مثبت و مجموع واحدهای حرارتی نوری با رابطه منفی در مرحله گلدهی توانسته است عملکرد کلزا را  با  4/90 درصد تغييرات عملكرد در استان خراسان رضوی با احتمال 99 درصد پیش‌بینی نماید.